ADR beveiligingsplan 1.10

 ADR beveiligingsplanBedrijven die “gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel” vervoeren of ter vervoer aanbieden kunnen in een aantal gevallen te maken krijgen met de verplichting om een Beveiligingsplan op te moeten stellen. Bij het tankvervoer of bij verpakkingsgroep I produkten valt u al snel onder de verplichtingen. Ook wanneer u niet zelf vervoert maar onderdeel van de keten uit maakt (afzender, losser, belader) kunt u onder de verplichtingen vallen. In paragraaf 1.10 van de ADR leest u er alles over terug.

“Gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel” zijn vastgelegd in tabel 1.10.5 van het ADR. In het beveiligingsplan worden de voorzorgsmaatregelen beschreven die getroffen moeten worden om diefstal of misbruik van gevaarlijke goederen te voorkomen of te beperken, waardoor personen, goederen en het milieu gevaar kunnen lopen.

Ieder beveiligingsplan moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) specifieke toewijzing van de verantwoordelijkheden op het gebied van beveiliging aan personen, die over de vereiste bevoegdheden en kwalificaties beschikken om hun verantwoordelijkheden uit te voeren;
b) registratie van de betrokken gevaarlijke goederen of typen van gevaarlijke goederen;
c) beoordeling van de normale werkprocessen en de daaruit voortvloeiende beveiligingsrisico’s inclusief het voor het vervoer noodzakelijke oponthoud, voor het verkeer noodzakelijke verblijf van de goederen in de voertuigen, tanks of containers vóór, tijdens en na de verandering van plaats, de tijdelijke tussenopslag van gevaarlijke goederen ten behoeve van het wisselen van vervoersmodaliteit of vervoermiddel (overslag), voor zover van toepassing;
d) duidelijke beschrijving van de maatregelen die ter verkleining van de beveiligingsrisico’s in overeenstemming met de verantwoordelijkheden en plichten van de betrokkenen genomen moeten worden, inclusief:
• opleiding;
• beveiligingsbeleid (bijv. maatregelen bij verhoogde bedreiging, onderzoek bij de aanstelling van nieuw personeel, enz.);
• werkwijze van het bedrijf [bijv. keuze en gebruik van routes, voor zover deze bekend zijn, toegang tot gevaarlijke goederen tijdens de tijdelijke tussenopslag (als bedoeld onder c), nabijheid tot kwetsbare infrastructuurinstallaties, enz.];
• de ter verkleining van de beveiligingsrisico’s te gebruiken uitrustingen en hulpmiddelen;
e) doelmatige en geactualiseerde procedures voor de melding van en het gedrag bij bedreigingen, inbreuk op de beveiliging of daarmee samenhangende voorvallen;
f) procedures voor de evaluatie en toetsing van de beveiligingsplannen en procedures voor de periodieke beoordeling en actualisering van de plannen;
g) maatregelen ter waarborging van de fysieke beveiliging van de in het beveiligingsplan opgenomen vervoersinformatie; en
h) maatregelen ter waarborging dat de verspreiding van de zich in het beveiligingsplan
bevindende informatie met betrekking tot het vervoer tot die personen beperkt is, die deze informatie nodig hebben. Deze maatregelen mogen de elders in het ADR voorgeschreven terbeschikkingstelling van informatie niet uitsluiten.

Als adr veiligheidsadviseur zijn wij deskundig in het opstellen van het ADR beveiligingsplan. Neem contact op via onderstaand formulier.

  Ja, wij willen een ADR beveiligingsplan (1.10) laten opstellen.

  Bedrijfsnaam

  Uw naam (verplicht)

  Uw functie

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam

  Postcode+plaats

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather